Doprava zdarma ke každé objednávce nad 2000Kč

informace o Zpracování osobních údajů

ve smyslu kterých správce informuje potenciální zákazníky, stávající zákazníky a jiné subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů

Mary Jane Coffee Shop s.r.o.

Se sídlem: Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO: 118 94 911


Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 356000

(dále jen „Správce“)

Relevantní kontaktní údaje osob pověřených ochranou osobních údajů:

V případě, že máte ohledně zpracování osobních údajů jakékoliv dotazy, nebo pokud byste chtěli uplatnit jakákoliv svá práva související se zpracováním osobních údajů ze strany Správce, můžete se se svou žádostí obrátit na následující pověřenou osobu:

Václav Bouše

E-mail: dataprotection@maryjanecbd.cz

Tel. č.: 608 030 789

(dále jen „Pověřená osoba“)


Žádost nemá ustanovenou formu a můžete ji podat e-mailem, poštou, telefonicky nebo osobně.

I. Účel

 1. Správce si tímto plní informační povinnost vůči svým klientům, potenciálním klientům a jiným obchodním partnerům, pokud jde o fyzické osoby (dále jen „Subjekty údajů“) týkající se zpracování jejich osobních údajů (ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů [tzv. GDPR]).
 1. Jako Subjekt údajů máte možnost informovat se o zpracování Vašich osobních údajů před tím, než je Správce začne zpracovávat.
 1. Cílem a snahou Správce je, abyste jako Subjekt údaj byl jednoduchým způsobem informován o zpracovávání Vašich osobních údajů ze strany Správce a abyste znal svá práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Pokud máte jako Subjekt údajů jakékoliv dotazy související se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na výše uvedenou Pověřenou osobu, která Vám poskytne odpověď stručným a srozumitelným způsobem.

II. Informace o osobních údajích Subjektů údajů zpracovávaných ze strany Správce

 1. Správce zpracovává následující osobní údaje Vás jako Subjektu údajů, za následujícím účelem a na základě uvedeného právního základu:
ÚčelPrávní základKategorie Subjektů údajůKategorie osobních údajů
Z jakého důvodu Vaše osobní údaje zpracováváme?Na základe čeho Vaše osobní údaje zpracováváme?Koho osobní údaje zpracováváme?Jaké osobní údaje zpracováváme?
Splnění zákonných povinností na úseku daní a účetnictvízvláštní zákony (zejména zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, atd.)kontaktní osoby našich obchodních partnerů;
uživatelé nakupující prostřednictvím našeho e-shopu.
identifikační údaje Subjektu údajů (zejména jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo).Poznámka (vysvětlení): Za účelem splnění našich zákonných povinností v oblastí daní a účetnictví (fakturace, vedení účetnictví) zpracováváme osobní údaje našich obchodních partnerů, jejich kontaktních osob a uživatelů nakupujících prostřednictvím našeho e-shopu.
Evidence přijaté a odeslané poštyzvláštní zákony (zejména zákon o archivnictví a spisové službě, zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů)příjemci a odesílatelé poštyjméno a adresa příjemce a odesílatele pošty
Poznámka (vysvětlení): Za účelem splnění našich zákonných povinností v oblastí vedení přijaté a odeslané korespondence zpracováváme osobní údaje příjemců a odesílatelů pošty.
Uzavírání a plnění smluv se zákazníkysmlouva mezi Správcem a zákazníkem resp. předsmluvní vztahypotenciální zákazníci;
zákazníci.
identifikační údaje klienta (zejména jméno, příjmení, titul, adresa bydliště);
adresa pro dodání zboží;

e-mailová adresa;

telefonický kontakt;

informace o kvalitě prodaného zboží.


Poznámka (vysvětlení): Pokud jste osobou, která si u nás objednala námi nabízené zboží, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě smlouvy uzavřené s Vámi (resp. na podkladu předsmluvních jednání).
Marketing (zasílání informací o službách Správce existujícím nebo minulým zákazníkům)oprávněný zájem (přímý marketing)současní nebo minulí zákazníci, kteří si objednali naše zboží.


identifikační zákazníka (zejména jméno, příjmení, adresa bydliště);
informace o dodaném zboží;
e-mailová adresa.


Poznámka (vysvětlení): Za účelem přímého marketingu kontaktujeme naše současné a minulé zákazníky, nejčastěji ohledně novinek týkajících se námi nabízeného zboží.
Komunikace s kontaktními osobami smluvních partnerůoprávněný zájemkontaktní osoby obchodních partnerůjméno, příjmení;
pozice;
kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo).
Poznámka (vysvětlení): Našimi obchodními partnery jsou v mnoha případech právnické osoby, se kterými komunikujeme prostřednictvím tzv. kontaktních osob. Pro účely této komunikace potřebujeme zpracovávat osobní údaje těchto kontaktních osob.
Vymáhání oprávněných nárokůoprávněný zájemsoučasní nebo minulí zákazníci;
kontaktní osoby obchodních partnerů.
identifikační údaje zákazníka (zejména jméno, příjmení, adresa bydliště);
informace o dodaném zboží.
Poznámka (vysvětlení): V případě nesplnění Vašich smluvních povinností jsme (ve vzácných případech) nuceni naše oprávněné nároky vymáhat. Za tímto účelem je v nezbytné míře nutné zpracovávat Vaše osobní údaje.
Reference uživatelů v e-shopu Správcesouhlassoučasní nebo minulí uživateléidentifikační údaje Subjektu údajů (zejména jméno a příjmení);
reference na dodané zboží;


Poznámka (vysvětlení): V případě, že jsou zákazníci se zbožím zakoupeným na v našem e-shopu a souvisejícími službami spokojení, poskytují nám své pozitivní reference (někdy označované jako „testamonials“, které zveřejňujeme přímo v našem e-shopu.
 1. V případě, že máte jako Subjekt údajů zájem informovat se o bližších detailech ohledně osobních údajů, které o Vás zpracováváme, můžete se se svou žádostí obrátit na Pověřenou osobu.

III. Kategorie příjemců osobních údajů

 1. Správce Vaše osobní údaje poskytuje následujícím kategoriím příjemců:
 1. Poskytovatel účetních služeb, který Správci spravuje účetnictví (účel A);
 1. Finanční úřad (účel A);
 1. jiné orgány veřejné moci, pokud to vyžaduje zvláštní právní úprava (účel A);
 1. externí přepravní společnost (účel A);
 1. externí marketingová společnost (účel D);
 1. advokátní kancelář (účel F);
 1. soud, exekutor (účel F).
 1. Osobní údaje budou příjemcům poskytovány pouze v nezbytné míře na realizaci daného účelu.
 1. V případě, že máte jako Subjekt údajů zájem informovat se o konkrétním příjemci a rozsahu osobních údajů, které jsou tomuto příjemci poskytovány, můžete se se svou žádostí obrátit na Pověřenou osobu.
 1. Správce využívá při své činnosti i sociální sítě Facebook a Instagram, které mohou při Vaší návštěvě zpracovávat Vaše osobní údaje. Rozsah zpracování osobních údajů je možné stanovit v nastaveních při používání konkrétní sociální sítě.
 1. Správce integroval komponenty výše jmenovaných sociálních sítí na své internetové stránky https://www.maryjanecbd.cz Pokud je Subjekt údajů přihlášený v internetovém prohlížeči na svém Facebookovém nebo Instagramovém profilu a navštíví současně internetovou stránku Správce, rozpoznává Facebook nebo Instagram po celou dobu jeho pobytu na internetové stránce Správce, které konkrétní části jeho internetové stránky Subjekt údajů navštívil.
 • Provozovatelem služby Facebook i Instagram je společnost Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA;
 • Za zpracování osobních údajů osob žijících mimo USA nebo Kanadu je zodpovědná společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.
 1. Správce využívá při své činnosti komponenty Google Analytics (s funkcí anonymizace), které mohou při Vaší návštěvě jeho internetové stránky https://www.maryjanecbd.cz shromažďovat a vyhodnocovat data o Vašem chování na této stránce.
 • Provozovatelem této služby je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
 1. Správce využívá při své činnosti komponent Google Remarketing, který umožní Správci po Vaší návštěvě jeho internetové stránky https://www.maryjanecbd.cz zacílit na Vás individuální reklamu vybranou dle Vašich osobních zájmů, která se Vám zobrazuje v rámci reklamní sítě Google.
 • Provozovatelem této služby je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
 1. Správce využívá při své činnosti komponenty Google-AdWords, které jsou integrovány na jeho internetové stránce https://www.maryjanecbd.cz Google-AdWords je internetová reklamní služba, která inzerentům umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávači Google i v reklamní síti Google.
 • Provozovatelem této služby je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

IV. Přenos osobních údajů do třetí země

 1. Správce nebude Vaše osobní údaje přenášet do třetí krajiny (mimo Evropské unie).

V. Doba uchovávání osobních údajů

 1. Osobní údaje, které zpracováváme na základě zvláštního zákona, budou uchovávány po dobu, kterou vyžaduje příslušný zvláštní zákon.
 2. Pokud je zpracování osobních údajů založené na smlouvě, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání smlouvy a navíc po dobu uplynutí promlčecí lhůty související s uplatněním našeho posledního úvahu přicházejícího nároku vůči Vám jako Zúčastněné osobě.
 1. Osobní údaje pro marketingové a propagační účely zpracováváme po dobu pěti (5) let od jejich poskytnutí.
 1. Osobní údaje pro účely komunikace s obchodním partnerem a pro účely navrácení našich oprávněných nároků jsou zpracovávány po dobu, po kterou je zpracování pro uvedený účel nezbytné (nejdéle po dobu promlčení těchto nároků).
 1. Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě souhlasu, budou zpracovávány po dobu tří (3) let. Udělený souhlas ke zpracování osobních údajů jste oprávněn kdykoliv odvolat.
 1. Na základě Vaší žádosti Vám prostřednictvím Pověřené osoby poskytneme jakékoliv bližší informace o době, po kterou uchováváme Vaše osobní údaje.

VI. Informace ohledně cookies

 1. Cookies jsou malé textové soubory, které web ukládá v počítači nebo na mobilním zařízení Subjektu údajů při jeho prohlížení. Díky tomuto souboru si internetová stránka na určitý čas uchovává informace o krocích a preferencích Subjektu údajů, takže je při příští návštěvě webové lokality nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusí znovu uvádět.
 1. Webová lokalita maryjanecbd.cz využívá následné druhy cookies za následujícím účelem:
Označení cookieDruh cookieÚčel cookie
KonverzníKrátkodobéUmožňují analyzovat výkon různých kanálů
TrackingovéDlouhodobéV kombinaci s konverzními cookies pomáhají analyzovat výkon různých kanálů.
RemarketingovéDlouhodobéTyto cookies používáme pro personalizaci reklam a k jejich správnému zacílení.
AnalytickéDlouhodobéPomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak ho uživatelé používají.
EsenciálníDlouhodobéJsou důležité pro základní funkčnost webu.
 1. Soubory cookies můžete jako Subjekt údajů kontrolovat nebo smazat podle uvážení. Podrobnosti naleznete na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači nebo mobilním zařízení a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. Postup pro vymazání cookies je závislý na prohlížeči, který používáte. Níže uvádíme odkazy na postup od poskytovatelů nejpoužívanějších internetových prohlížečů:
 1. Google Chrome
 2. Mozilla Firefox
 3. Microsoft Internet Explorer

VII. Práva Subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 1. Jako Subjekt údajů máte právo získat od Správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se Vás týkají, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům.

[Další podrobnosti a informace ohledně práva přístupu můžete jako Subjekt údajů získat u Pověřené osoby].

 1. Jako Subjekt údajů máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají. S ohledem na účely zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím podání doplňujícího prohlášení.
 1. Jako Subjekt údajů máte také právo dosáhnout u Správce bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se Vás týkají, a Správce je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud je splněn některý z těchto důvodů:
 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovaly;
 1. jako Subjekt údajů odvoláte souhlas, na jehož základě se zpracování provádí a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání;
 1. osobní údaje byly zpracovány nezákonně;
 1. osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost.

[Další podrobnosti a informace k uplatnění práva na výmaz můžete jako Subjekt údajů získat u Pověřené osoby].

 1. Jako Subjekt údajů máte právo na to, aby Správce omezil zpracování, pokud jde o jeden z těchto případů:
 1. jako Subjekt údajů napadnete správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího Správci ověřit správnost osobních údajů;
 1. zpracování je protizákonné a jako Subjekt údajů namítáte proti vymazání osobních údajů a žádáte namísto toho omezení jejich použití;
 1. Správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebujete je Vy jako Subjekt údajů na prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků;
 1. jako Subjekt údajů namítáte vůči zpracování, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně Správce převažují nad oprávněnými důvody Vás jako Subjektu údajů.

[Další podrobnosti a informace k uplatnění práva na omezení zpracování můžete jako Subjekt údajů získat u Pověřené osoby].

 1. Jako Subjekt údajů máte právo kdykoliv namítat z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, které je prováděno na základě oprávněného zájmu Správce nebo úkolu ve veřejném zájmu včetně namítání profilování. Správce nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami Vás jako Subjektu údajů, nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.
 1. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, jako Subjekt údajů máte právo kdykoliv namítat proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely takového marketingu.

[Další podrobnosti, podmínky a výjimky ve vztahu k uplatnění práva namítat můžete jako Subjekt údajů získat u Pověřené osoby].

 1. Jako Subjekt údajů máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytli Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo přenést tyto údaje dalšímu správci, pokud se zpracování zakládá na souhlasu nebo na smlouvě a pokud se zpracovávání provádí automatizovanými prostředky.

[Další podrobnosti a informace k uplatnění práva namítat můžete jako Subjekt údajů získat u Pověřené osoby].

 1. Jako Subjekt údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracovávání osobních údajů, které se Vás týká, je v rozporu s platnými předpisy.

[Další podrobnosti a informace k uplatnění práva na stížnost můžete jako Subjekt údajů získat u Pověřené osoby].

 1. Další podrobnosti a informace k uplatnění Vašich práv jako Subjektu údajů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů můžete získat u Pověřené osoby.

VIII. Další informace o osobních údajích

 1. Jako Subjekt údajů se můžete u Pověřené osoby informovat, či je poskytování osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je potřebný na
  uzavření smlouvy a také, zda jste povinen poskytnout osobní údaje. Dále se můžete informovat o možných následcích neposkytnutí těchto údajů.

Košík

0
image/svg+xml

V košíku nejsou žádné produkty.

Continue Shopping